Kantoorgegevens

kvk-nummer: 32144890
btw-nummer: nl001346129B18
bankrekeningnummer: NL18 ABNA 048.34.07.593

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Mr. ir. L.P. Korstanje heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor zijn werkzaamheden in de hoedanigheid van mediator, advocaat, arbiter en bindend adviseur afgesloten bij AIG Europe (Netherlands) NV. Het maximaal verzekerd bedrag per aanspraak bedraagt € 1.000.000,00. De verzekering biedt dekking voor aanspraken die zijn ingesteld en/of rechtens aanhangig worden gemaakt in één van de landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland, in verband met verzekerde activiteiten ten behoeve van binnen de EER en Zwitserland gevestigde opdrachtgevers.

Algemene voorwaarden

 1. Overeenkomsten van opdracht komen tot stand tussen de opdrachtgever en mr. ir. L.P. Korstanje. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door mr. ir. L.P. Korstanje, tenzij partijen anders overeenkomen.
 2. Deze algemene voorwaarden staan vermeld op de website van mr. ir. L.P. Korstanje. Hij wijst de opdrachtgever voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat deze voorwaarden van toepassing zijn op zijn dienstverlening.
 3. Iedere aansprakelijkheid van mr. ir. L.P. Korstanje is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door hem afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico. Desgevraagd worden over de (dekking onder de) door mr. ir. L.P. Korstanje gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering inlichtingen verschaft
 4. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook jegens mr. ir. L.P. Korstanje in verband met de door hem verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 5. Mr. ir. L.P. Korstanje zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is met opdrachtgever overleggen. Mr. ir. L.P. Korstanje is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever (mede) namens opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door hem ingeschakelde derden te aanvaarden
 6. Voor de uitvoering van een overeenkomst is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij anders wordt overeengekomen. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht. Mr. ir. L.P. Korstanje is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.
 7. Betaling van declaraties van mr. ir. L.P. Korstanje dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn kan aan opdrachtgever de geldende wettelijke rente in rekening worden gebracht. Indien mr. ir. L.P. Korstanje invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever, komen de contractuele incassokosten van vijftien procent van de openstaande hoofdsom ten laste van opdrachtgever. Voor die kosten geldt een minimum van € 300,-. Indien, ondanks schriftelijke aanmaning, tijdige betaling uitblijft, mag mr. ir. L.P. Korstanje de werkzaamheden staken mits in de aanmaning uitdrukkelijk vooraf hierop is gewezen.
 8. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en mr. ir. L.P. Korstanje wordt beheerst door Nederlands recht. Partijen zullen alle geschillen die uit deze rechtsverhouding voortvloeien in eerste instantie via mediation proberen op te lossen. Indien dit niet tot een voor beide partijen aanvaardbaar resultaat leidt, kan het geschil beslissing binnen één jaar na de dag dat de partij schriftelijk in kennis is gesteld van de beslissing of van het beëindigen van voornoemde mediation, worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur. De rechtsvordering uit hoofde van deze algemene voorwaarden is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na het verloop van voornoemde termijn.

Derdengelden

Mr. ir. L.P. Korstanje heeft geen stichting derdengelden ter beschikking en kan derhalve geen derdengelden ontvangen.

Kantoorklachtenregeling (ex artikel 6.28 van de Verordening op de advocatuur)

 1. Deze regeling heeft betrekking op klachten over de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst van opdracht met, de kwaliteit van de dienstverlening door, alsmede de hoogte van de declaratie van mr. ir. L.P. Korstanje in zijn hoedanigheid van advocaat. Deze regeling heeft geen betrekking op een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet.
 2. Deze kantoorklachtenregeling staat vermeld op de website van mr. ir. L.P. Korstanje. Hij wijst de opdrachtgever voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat hij in zijn hoedanigheid van advocaat een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op zijn dienstverlening in zijn hoedanigheid van advocaat.
 3. De klacht dient schriftelijk te worden ingediend. De klager wordt door L.P. Korstanje binnen twee weken na ontvangst van de klacht in de gelegenheid gesteld een mondelinge toelichting op de klacht te geven.
 4. L.P. Korstanje neemt bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht en tracht samen met de klager tot een oplossing te komen
 5. Indien partijen niet tot een oplossing komen, zal L.P. Korstanje binnen een maand na ontvangst van de klacht de klager schriftelijk en met redenen omkleed in kennis stellen van de beslissing over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 6. L.P. Korstanje zal bij afwijking van de termijn zoals bedoeld als hiervoor, daarvan met redenen omkleed mededeling doen aan klager, onder vermelding van de termijn waarbinnen wel een beslissing over de gegrondheid van de klacht wordt gegeven.
 7. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.
 8. Indien een der partijen het niet eens is met de beslissing van de klacht, zal die partij dit geschil in eerste instantie via mediation proberen op te lossen. Indien dit niet tot een voor beide partijen aanvaardbaar resultaat leidt, kan het geschil beslissing binnen één jaar na de dag dat de partij schriftelijk in kennis is gesteld van de beslissing of van het beëindigen van voornoemde mediation, worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur. De rechtsvordering uit hoofde van deze regeling is niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na het verloop van voornoemde termijn.

Vervanging bij afwezigheid

Bij afwezigheid worden de werkzaamheden van L.P. Korstanje die hij in hoedanigheid van advocaat verricht, na mededeling aan de opdrachtgever, overgenomen door mr. G.J. van Westerveld van Van Westerveld Advocatenkantoor, Twelloseweg 1, 7391 TC Twello (t: 06.4608.2068, e: jw@vanwesterveld.com, w: www.vanwesterveld.com).

Bezoekadres

 • LP Korstanje
 • Velderweg 4
 • 7217 SC Harfsen

Contactinformatie