Overig

Bouwconflicten vragen vaak een specialistisch-juridische en een -technische aansturing vanwege de vele deelnemers aan het bouwproces en de juridische en technische complexiteit ervan. Indien er een bouwconflict is ontstaan is het vaak beter dat partijen inhoudelijk overleg plegen en een schikking treffen in plaats van een veelal langdurige en kostbare juridische procedure te beginnen. Een dergelijke procedure behoeft immers, vanwege de technische aard van het conflict, vaak technische ondersteuning en bovendien zal bij een gerechtelijke procedure meestal een rechtbankdeskundige worden ingeschakeld, hetgeen een grote hoeveelheid extra kosten met zich zal brengen (kosten deskundige(n) en extra advocaatkosten na het uitbrengen van een (concept)bericht door een rechtbankdeskundige).

Inhoudelijk overleg is alleen zinvol als de technische en juridische conflictpunten en de daarmee samenhangende schade deugdelijk worden geïnventariseerd en een reële inschatting wordt gemaakt van de proceskansen en proceskosten (mochten partijen niet tot een schikking komen). Daarbij zal vanwege de aard en het tijdsverloop van het bouwproces en de vele deelconflicten waaruit een bouwconflict vaak is opgebouwd, serieuze aandacht dienen te worden besteed aan het achterhalen van de juiste rechtsfeiten.

Ik kan een dergelijke inventarisatie uitvoeren en een inschatting maken van de proceskansen en -kosten, alsmede op grond daarvan – ter voorkoming van een procedure – namens die partij schikkingsonderhandelingen voeren.