Enkele geschillen waarbij L.P. Korstanje is ingeschakeld.

 

Mediation:

-     architecten A en B winnen gezamenlijk een prijsvraag voor het ontwerp van een aanbouw van een ziekenhuis en directievoering tijdens de bouw. A voorziet problemen als beiden tijdens de uitvoering directie zullen voeren en wil dat alleen doen. Uitkomst: A betaalt B een afkoopsom;

-     aannemer A en opdrachtgever B komen een omvangrijke verbouwing overeen. Tijdens de uitvoering ontdekt A dat de aannemingssom veel te laag is en dreigt hij failliet te gaan. B wil en kan zijn bouwbudget niet verhogen. Uitkomst: na de waarde van het tot dan toe uitgevoerde werk te hebben bepaald, beëindigen partijen de overeenkomst met wederzijds goedvinden tegen betaling van het tot dan toe uitgevoerde werk;

-     aannemer A en onderaannemer B hebben een geschil over schade (A) en extra werk (B) waarbij de voortgang van het werk - wegens nog meer schade - voor beiden zeer belangrijk is. Oorzaak blijkt een verschil van inzicht over het contract en slechte communicatie op de werkvloer. Uitkomst: geschilpunten in kaart gebracht en geanalyseerd, enkele geschilpunten opgelost, heldere afspraken over communicatie, voortgang werk gewaarborgd. Partijen onderhandelen na oplevering met opgedane kennis verder over resterende geschilpunten;

-     aannemer en onderaannemer hebben een geschil over de kwaliteit van een rieten dak van een nieuwbouwwoning. Uitkomst: partijen benoemen samen een deskundige die bindend zal adviseren over de kwaliteit van het dak waarna (na eventueel herstel) betaling zal volgen;

-     projectontwikkelaar A ontwikkelt samen met grondeigenaar B een appartementencomplex. Samenwerking stokt vanwege onderling wantrouwen door slechte communicatie. Uitkomst: nadat het vertrouwen is hersteld en afspraken zijn gemaakt over de communicatie, zal B beslissen of hij verder met A zal gaan, dan wel of de overeenkomst zal worden beëindigd tegen olvereengekomen aan A te betalen afkoopsom.

 

Bindend advies in een geschil tussen:

-     opdrachtgever en hoofdaannemer over een eerder bindend advies betreffende meer dan 600 meerwerkposten, waarbij een aantal posten ter discussie staan en voor het overige het eerder bindend advies niet is gemotiveerd;

-     hoofdaannemer en onderaannemer-installateur over wie verantwoordelijk is voor vertragingsschade tijdens de bouw van een gemeentehuis;

-     studentenvereniging A en projectontwikkelaar B over de kosten van door B te betalen geluidsisolatie in verband met de ontwikkeling van ca. 575 naastgelegen appartementen.

 

Bemiddeling in een geschil over:

-     de kwaliteit, voortgang en afrekening van de restauratie- en verbouwing van een monumentale boerderij;

-     de kwaliteit van een dak van een openbaar zwembad;

-     meerwerk tijdens de verbouwing van een clubhuis van een roeivereniging;

-     de voortgang en meerwerk van een werk waarbij aannemer de uitvoering heeft opgeschort, nadat opdrachtgever betwist meerwerk niet heeft betaald.

 

Onderhandelen voor een der partijen in een geschil over:

-     het bestaan van een opstalrecht van een vakantiewoning op een gehuurd stuk grond en over de waarde van deze grond. Uitkomst: eigenaar van de grond verkoopt de grond aan eigenaar van de vakantiewoning;

-     de eindafrekening en de eventueel nog uit te voeren werkzaamheden voor de bouw van twee woonhuizen. Uitkomst: na verschuldigd meerwerk te hebben onderbouwd, wordt tussen partijen een betalingsregeling getroffen;

-     de herstelkosten van gebreken aan een dakconstructie van een nieuwbouwwoning. Uitkomst: na de gebreken te hebben geanalyseerd, wordt tussen partijen een regeling getroffen aangaande het herstel van een deel van de gebreken.

 

Deskundigenrapportage voor een der partijen gebruikt in rechtbankprocedures:

-     het voor aannemer onderbouwen van de omvang van opgelopen vertraging die aan opdrachtgever is toe te rekenen tijdens de renovatie van een monumentaal grachtenpand met acht appartementen, alsmede het onderbouwen van het juridische en technische verweer tegen de herstelvordering van opdrachtgever;

-     het voor aannemer opstellen van de eindafrekening voor de bouw van een - deels in regie, deels voor een vaste aannemingssom opgedragen - stallencomplex, alsmede de onderbouwing van het meerwerk en het betwiste regiebedrag;   

-     het voor opdrachtgever onderbouwen van zijn schadevordering i.v.m. een onvoltooide verbouwing van een ca. 100 jaar oud woonhuis;

-     het voor een bouwkundig adviesbureau analyseren van een gebrek aan de fundering van een ca. 90 jaar oud woonhuis, inclusief het juridische en technische verweer tegen een vordering van opdrachtgever tot herstel/schadevergoeding.

 

Divers:

-     het opstellen van een rechtbankdeskundigenbericht over gebreken aan een 19e eeuws pand in een rechtbankprocedure tussen restauranthouder (huurder) en de eigenaar van het pand (verhuurder).