Mediation heeft grote voordelen vergeleken met een juridische procedure: hogere snelheid bij lagere en overzichtelijke kosten, partijen houden zelf het heft in handen van het oplossingsproces, de oplossingsmogelijkheden zijn ongelimiteerd (vaak blijkt veel meer te kunnen dan door betrokkenen voor mogelijk wordt gehouden), het conflict blijft binnenkamers, de relatie tussen partijen wordt niet verder beschadigd en de gang van zaken is informeel. Mediation is met name zinvol in situaties waarbij de kosten van een juridische procedure (veel) hoger zullen zijn dan de hoogte van de vordering en/of partijen met elkaar willen blijven samenwerken of hun samenwerking op een bevredigende manier willen beëindigen.
 

L.P. Korstanje heeft ervaring met bouwmediations en is MfN-registermediator (mfnregister.nl). Tevens staat hij ingeschreven bij de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMV) (mediatorsvereniging.nl) en is hij penningmeester van de Vereniging Bouwmediators (bouwmediators.nl).

 

Med-arb. Ook via een combinatie van mediation en arbitrage (med-arb) kunnen partijen hun bouwconflict oplossen. Allereerst vindt het mediationtraject plaats. In het geval dat één van de partijen van mening is de mediation (op sommige of alle onderdelen) niet leidt tot een aanvaardbaar resultaat, wordt de mediation beëindigd en neemt de mediator de taak van arbiter op zich en wordt via arbitrage een voor partijen juridisch bindende uitspraak gedaan. Med-arb kan gunstig zijn voor partijen vanwege de extra kosten en de tijd die een (gewone) procedure in beslag zal nemen. Bovendien worden de functies van mediation en arbiter vervult door één persoon en is de arbiter goed op de hoogte van de inhoud van het conflict.

 

Arbitrage is bij wet geregeld (het moet voldoen aan de regels van behoorlijk proces en de arbiter moet onafhankelijk en onpartijdig zijn). L.P. Korstanje heeft - eerst als bouwrechtadvocaat en nadien werkzaam bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw - een jarenlange ervaring opgedaan bij het voeren en het afhandelen van arbitrageprocedures en is - naast de technische aspecten - goed op de hoogte van de wettelijke eisen waaraan een arbitrageprocedure dient te voldoen. Zo zullen partijen in het arbitragedeel hun eisen duidelijk dienen te formuleren en zal de arbiter (alleen) op basis van hetgeen partijen tijdens het arbitragedeel naar voren brengen uitspraak dienen te doen en zijn uitspraak schriftelijk dienen te motiveren.