Bij bouwbemiddeling helpt de bemiddelaar partijen actief, initiërend en zo nodig sturend hun conflict snel, gestructureerd en professioneel op te lossen. Evenals bij mediation blijven partijen ook bij bouwbemiddeling zelf eigenaar van hun conflict en van de oplossing. Op verzoek van en in overleg met partijen kan de bouwbemiddelaar tevens - indien partijen op sommige onderdelen van het conflict geen overeenstemming hebben bereikt - daarover een gemotiveerd, al dan niet bindend advies uitbrengen. Bouwbemiddeling neemt dus eigenlijk een positie in tussen bouwmediation en bindend advies, waarbij een inhoudelijk oordeel niet uit de weg wordt gegaan. De vertrouwelijkheid blijft echter onverkort van kracht. Bouwbemiddeling is een bewezen en effectief instrument om een bouwconflict snel en efficiënt op te lossen.

Vanwege zijn juridische en technische kennis, alsmede zijn praktijkervaring kan L.P. Korstanje - indien partijen dat wensen - ook via bemiddeling op een positieve wijze een sturende en actieve bijdrage leveren aan de oplossing van hun bouwconflict.

 

Via een vorm van bemiddeling is het ook mogelijk conflictbronnen in een vroegtijdig stadium te onderkennen en te verhelpen. Vaak zijn conflictbronnen gelegen in een combinatie van enerzijds slechte communicatie op het werk en anderzijds (een combinatie van) een onjuiste prijs, te hoge verwachtingen, te strakke planning, en verkeerde (juridische- en technische) voorbereiding. L.P. Korstanje kan helpen deze factoren snel te analyseren en op te lossen. Daarbij ligt de nadruk op het voorkomen van vertraging en het maken van heldere afspraken over de voortgang van het project, terwijl gelijktijdig gewerkt wordt aan het voorkomen dan wel verhelpen van het conflict.

 

L.P. Korstanje is deskundig op het gebied van de mogelijkheden om tijdelijke oplossingen te creëren en de wijze waarop partijen hun rechten kunnen veilig stellen gedurende de periode dat gewerkt wordt aan het voorkomen dan wel oplossen van het conflict. Hij kan ook worden ingeschakeld om vanaf de aanvang van het project informatie te ontvangen over de voortgang van het bouwproject en over de mogelijke conflictbronnen, waarbij heldere procedureafspraken worden gemaakt opdat op zeer korte termijn problemen kunnen worden opgelost door bemiddeling c.q. het uitbrengen van een (al dan niet) bindend advies.