Bindend advies is een laagdrempelige vorm van conflictoplossing door een derde (de bindend adviseur). De basis van een bindend advies is een overeenkomst tussen twee partijen die verklaren zich te binden aan het advies van die derde. De nakoming van het bindend advies kan via de rechter worden afgedwongen, net als bij een overeenkomst.

De procedure is vaak informeel en kan uitkomst bieden voor partijen die een conflict zo min mogelijk "juridisch" willen benaderen en hun conflict redelijk snel en zonder al te veel (advocaat)kosten willen oplossen. Als de bindend adviseur eenmaal heeft beslist is daarmee in beginsel "de kous af". Een bindend advies kan door de rechter slechts worden vernietigd indien de rechter tot het oordeel komt dat het advies dusdanig onjuist is, dat een redelijk handelend bindend adviseur niet tot dit oordeel had kunnen komen. Daarbij zal de rechter de inhoud van het bindend advies marginaal toetsen, doch vol toetsen of de elementaire rechtsbeginselen (o.m. het beginsel van hoor en wederhoor en het motiveringsbeginsel) door de bindend adviseur op een juiste wijze in acht zijn genomen. Echter, vanwege de "niet-juridische" benadering bestaat het gevaar dat bij de totstandkoming van het bindend advies niet aan de juridische vereisten wordt voldaan, waarbij bijvoorbeeld de elementaire rechtsbeginselen niet op een juiste wijze in acht zijn genomen. Derhalve dient de bindend adviseur bij zijn informele en "niet-juridische" benadering zeer goed voor ogen te houden dat deze benadering onder meer niet ten koste gaat van het in acht nemen van de elementaire rechtsbeginselen.

L.P. Korstanje heeft ruime ervaring op het gebied van bindend advies en op het informeel beslechten van conflicten. Hij kan met instemming van partijen als bindend adviseur en, met inachtneming van de wettelijke regelgeving en de rechtsbeginselen, op een informele doch juridisch juiste wijze via een goed gemotiveerd bindend advies hierover beslissen.