L.P. Korstanje heeft - eerst werkzaam als civiel ingenieur en vervolgens bij een bouwrechtadvocatenkantoor en bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw - een ruime praktijkervaring in de bouw op zowel juridisch als technisch gebied en is gespecialiseerd in het voorkomen van bouwconflicten en –procedures. Dit door partijen te begeleiden om hun conflict via mediation of bemiddeling zelf te laten verhelpen dan wel op te lossen. Daarbij zijn de kosten aanmerkelijk lager, is de tijdsduur aanmerkelijk korter en is de oplossing aanmerkelijk beter dan indien het conflict wordt beslecht via een juridische procedure. Via een vorm van bemiddeling is het ook mogelijk conflictbronnen in een vroegtijdig stadium te onderkennen en te verhelpen. Tevens is L.P. Korstanje gespecialiseerd in het oplossen van bouwconflicten door middel van het uitbrengen van een bindend advies.

 

Voor het overige kan L.P. Korstanje in een conflictsituatie in opdracht van een der partijen, voor die partij onderhandelingen voeren, om zo te proberen het bouwconflict voor die partij - buiten een juridische procedure - op te lossen. Tevens kan hij desgewenst een deugdelijke partijdeskundigenrapportage opstellen, waarin de conflictpunten en de daarbij behorende schade van een partij juridisch en technisch worden onderbouwd. Een dergelijke rapportage kan tijdens de onderhandelingen dan wel in een eventuele juridische procedure worden gebruikt ter onderbouwing van een vordering, dan wel als verweer tegen een vordering van de wederpartij.